SELAMİ ÖZAĞI PROJE

Home  >>  Makaleler  >>  SELAMİ ÖZAĞI PROJE

SELAMİ ÖZAĞI PROJE

10
Oca,2012

1

OLUŞUM DRAMA ENSTİTÜSÜ
Drama Liderlik Programı

İLKÖĞRETİM 4. VE  5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE YAPILAN YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARININ BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bitirme Projesi

Selami ÖZAĞI

İZMİR – 2009

OLUŞUM DRAMA ENSTİTÜSÜ
Drama Liderlik Programı

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE YAPILAN YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARININ BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bitirme Projesi

Selami ÖZAĞI

Proje Danışmanı
Ayşe OKVURAN

İZMİR – 2009

OLUŞUM DRAMA ENSTİTÜSÜ
Drama Liderlik Programı

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE YAPILAN YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARININ BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bitirme Projesi

Proje Danışmanı:

Proje Jürisi Üyeleri
Adı ve Soyadı                    İmzası
…………………………………………………………..        ………………………………….
…………………………………………………………..        ………………………………….
…………………………………………………………..        ………………………………….
…………………………………………………………..        …………………………………..
…………………………………………………………..        …………………………………..
…………………………………………………………..        …………………………………..

Proje Sınavı Tarihi …………………………….

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ……………………………..1

BÖLÜM  1

1. YARATICI DRAMA………………………………………………………………………………….3
1.1. Yaratıcı Dramanın Tanımı…………………..3
1.2.  Yaratıcı Dramanın Tarihsel Gelişimi……… ………4
1.3. Yaratıcı Dramanın Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkisi  ………..6
1.4. Yaratıcı Dramanın İlkeleri…………………7
1.5. Projede  Kullanılan Teknikler ………………….8

BÖLÜM  2

2. BENLİK KAVRAMI……………………..11
2.1. Benlik Kavramı Nedir?……………………………………………………………………11
2.2. Benlik Kavramının Boyutları………………..12
2.3.  Benlik Saygısı Gelişiminin Çocuk Üzerindeki Etkisi………13

BÖLÜM  3

3. YARATICI DRAMA VE BENLİK KAVRAMI……………..15
3.1. Yaratıcı Dramayla ve Benlik Saygısı ile İlgili Türkiye’de
Yapılan Çalışmalar……………………15

BÖLÜM  4

4. ARAŞTIRMANIN AMACI………………….18
4.1.  Problem Cümlesi………………………….20
4.2.  Alt Problemler………………………………………………………………………………20
4.3. Sayıltılar…………………………..20
4.4. Sınırlılıklar…………………………………………………………… .20

BÖLÜM 5
5. YÖNTEM………………………..22
5.1. Uygulama……………………….22
5.2. Denekler ………………………….22
5.3. Deney deseni………………………22
5.4. Veri Toplama Araçları………………………………….23
5.4.1.Pier-Harris Benlik Kavramı Ölçeği………..23
5.4.1.1.Geçerlik Çalışması ……………23
5.4.1.2.Güvenilirlik Çalışması…………..23
5.5. Uygulama Planı……………………..24

BÖLÜM 6
6. BULGULAR VE YORUMLAR………………….45
6.1. Pier-Harris Çocuklar için Benlik Kavramı Ölçeği Sonuçları…….45
6.2. Öğrencilerin Velilerinin Çalışmaya İlişkin Görüşleri……….45

BÖLÜM 7
7. SONUÇ VE ÖNERİLER……………………49
7.1.  Sonuç……………………….49
7.2. Öneriler………………………..50

KAYNAKLAR………………………….52
İNTERNET KAYNAKÇA………………………54
EKLER……………………………54
Ek-1 Veli Görüşme Formu………………….55
Ek-2 Pier- Harris Benlik Saygısı Ölçeği …………….56
Ek-3 Drama Çalışmalarından Örnekler……………..58
Ek-4 Drama Çalışmalarından Fotoğraflar……………60

GİRİŞ

Çocuğun benlik saygısının azalmasına sebep olan şeylerden biri, geçmişteki başarısızlık yaşantılarının yanı sıra;  çevresinde yer alan ve onun için önemli olan kişilerin, çocukların başarısız deneyimlerine yönelik olumsuz tepkileridir. Kendilerinden başaramayacakları düzeyde yüksek beklentiler oluşturulan çocuklar, çevrelerindekilerin zaman içindeki geribildirimlerinden ötürü düşük bir özsaygı geliştirirler. Bu nedenle çocuğun eğitim yaşantısının içinde yer alan anne baba ve eğitimcilerin benlik saygısını geliştirmeye çalışmaları gerekmektedir.

Bu nedenle çocukların kimlik oluşma dönemi olan ergenlik öncesinde benlik saygılarını geliştirmeye yardımcı olmak, benlik saygısını gelişimini desteklemeye yönelik çalışmaların hazırlanmasının temel bir ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Eğitimciler öğrencilerinin benlik saygılarını yükseltmek üzere çalıştıkları takdirde yaşayacakları en temel problemlerden biri de bu çalışmaların organize edilmesi ve hazırlanmasıdır. Yaratıcı drama yöntemi kullanılarak benlik saygısını geliştirmeye yönelik hazırlanacak eğitim programlarının bu alanda çalışmak isteyen kişilere de katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

“İlköğretim öğrencileriyle yapılan yaratıcı drama çalışmalarının benlik saygısı üzerindeki etkisi” isimli proje çalışmasında, projenin yapılma amacı bireysel gelişimi destekleyici niteliği; yaşayarak öğrenmeyi esas alması ve bunu yaparken de eğlendirici yönüyle çocuklar için zevkli olan yaratıcı drama çalışmaları kullanılarak, yaratıcı dramanın ilköğretim çocuklarının benlik saygısı üzerindeki etkisini ölçekler ve velilerinin görüşleri alınarak değerlendirmektir.

Projede uygulama grubu olarak benlik saygısı düzeyi düşük, çalışmalara katılmaya istekli ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri seçilmiş ve çalışmalar haftada bir gün seksen dk. olmak üzere,  on hafta boyunca devam etmiştir.

Yapılan on haftalık uygulamadan sonra çocuklara uygulanan Pier- Harris Benlik Saygısı Ölçeği sonuçlarına göre yapılan yaratıcı drama çalışmalarının benlik saygısı düzeyinde anlamlı derecede değişiklik gerçekleşmiştir. Ayrıca velilerle yapılan görüşme sonuçları değerlendirildiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin birçoğunun, çevresiyle ilişkilerinde olumlu değişiklikler aileler tarafından da belirtilmiştir.

Benlik saygısını geliştirmeye yönelik hazırlanan bu çalışmanın, alanda çalışan psikolojik danışman ve eğitimcilere yardımcı olacağı ve ilgili alan yazınına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Yapılan bu araştırmada, öncelikle projem konusunda bana yardımcı olan ve destekleyen sevgili danışmanım Ayşe OKVURAN’a ve araştırmamın planlanması ve yürütülmesi ile ilgili görüşlerini sunan Naci ASLAN’a teşekkür ederim. Ayrıca araştırmamla ilgili görüşlerini dile getiren, benden desteğini esirgemeyen eşim Arzu Özağı’ya ve minik oğlum Ekin Özağı’ya teşekkür ediyorum.

PROJENİN DEVAMI İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN

One Comment so far:

  1. tuba kaya dedi ki:

    kendi projeme başlamadan örnek birkaç tane proje görmek istiyorum devamını ulaştırabilirseniz çok sevinirim 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.